USA zwiększają zdolność eksportową LNG

USA zwiększają zdolność eksportową LNG W stanie Maryland firma Dominion Energy otworzyła drugi terminal eksportujący LNG w USA. Tym sa­mym przyspiesza postęp inwestycji, powiązanych z największymi świato­wymi konsumentami. Firma wydała około 4 mld USD na rozbudowę Cove Point, żeby przysto­sować … Kontynuuj

Dodatkowe 20 mld m3 gazu dla PGNiG

Dodatkowe 20 mld m3 gazu dla PGNiG Pokłady gazu w jednym z polskich złóż, na które spółka posiada konce­sję okazały się większe o 20 mld m3. Dotychczasowy szacunek zasobów złoża Przemyśl opiewał na wartość 72 mld m3 gazu, z których … Kontynuuj

Rekomenduje się, aby wzmocnienie ochrony energetycznej infrastruktu­ry krytycznej nie sparaliżowało ener­getyki

Rekomenduje się, aby wzmocnienie ochrony energetycznej infrastruktu­ry krytycznej nie sparaliżowało ener­getyki Trwają konsultacje projektu usta­wy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykony­waniu w niektórych spółkach kapi­tałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sekto­rach … Kontynuuj

Czy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z przywilejów odbiorcy w gospodarstwie domowym?

Czy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z przywilejów odbiorcy w gospodarstwie domowym? Poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego zakłada istotne roz­szerzenie definicji odbiorcy w gospo­darstwie domowym. Obecnie status takiego odbiorcy może mieć tylko taka osoba, która nabywa energię elektryczną, paliwo gazowe lub … Kontynuuj

Odpowiedź KE ws. Nord Stream 2

Odpowiedź KE ws. Nord Stream 2 Projekt budowy gazociągu NS2 może nie zostać objęty prawem UE. Poja­wiają się inne stanowiska w tej spra­wie. Oczekujemy na ocenę prawną sta­tusu prawnego projektu magistrali NS2. Stanowisko Komisji wskazu­je, że magistrala morska ma jeden … Kontynuuj